【आधिकारिक】7-Elevenका लागि खाद्य फ्याक्ट्रिको पार्ट टाइम तथा अस्थायी कामदार खोजीको वेबसाइट

कार्यस्थल
Kanto region
Kanto region
17 वटा छ 1 वटा देखि 17 वटा सम्म देखिएको छ

プライムデリカ株式会社 相模原第二工場

PRIME DELICA, CO., LTD. Sagamihara No.2 Factory

खाद्य उत्पादन र बिक्री

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,015 येन वा बढी

プライムデリカ株式会社 相模原第二工場

PRIME DELICA, CO., LTD. Sagamihara No.2 Factory

खाद्य उत्पादन र बिक्री

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,015 येन वा बढी

プライムデリカ株式会社 相模原第二工場

PRIME DELICA, CO., LTD. Sagamihara No.2 Factory

खाद्य उत्पादन र बिक्री

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,235 येन वा बढी

プライムデリカ株式会社 相模原第一工場

PRIME DELICA, CO., LTD. Sagamihara No.1 Factory

खाद्य उत्पादन र बिक्री

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,015 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी पोशाक भाडामा तलबी बिदा भएको ओवरटाइम भत्ता कारबाट काममा आवत-जावत मिल्छ बाइकबाट काममा आवत-जावत मिल्छ साइकलबाट काममा आवत-जावत मिल्छ सामाजिक बीमा श्रम बीमा

タワーベーカリー株式会社

TOWER BAKERY Co., Ltd.

खाद्य उत्पादन र बिक्री

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी पोशाक भाडामा तलबी बिदा भएको साइकलबाट काममा आवत-जावत मिल्छ सामाजिक बीमा

タワーベーカリー株式会社

TOWER BAKERY Co., Ltd.

खाद्य उत्पादन र बिक्री

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी पोशाक भाडामा तलबी बिदा भएको ओवरटाइम भत्ता बाइकबाट काममा आवत-जावत मिल्छ साइकलबाट काममा आवत-जावत मिल्छ सामाजिक बीमा श्रम बीमा

株式会社ヒガシヤデリカ 東松山工場_11101

खाद्य उत्पादन र बिक्री

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी पोशाक भाडामा तलबी बिदा भएको ओवरटाइम भत्ता कारबाट काममा आवत-जावत मिल्छ बाइकबाट काममा आवत-जावत मिल्छ साइकलबाट काममा आवत-जावत मिल्छ सामाजिक बीमा श्रम बीमा

プライムデリカ株式会社 相模原第一工場

PRIME DELICA, CO., LTD. Sagamihara No.1 Factory

खाद्य उत्पादन र बिक्री

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,015 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी पोशाक भाडामा तलबी बिदा भएको कारबाट काममा आवत-जावत मिल्छ बाइकबाट काममा आवत-जावत मिल्छ साइकलबाट काममा आवत-जावत मिल्छ सामाजिक बीमा श्रम बीमा

プライムデリカ株式会社 相模原第一工場

PRIME DELICA, CO., LTD. Sagamihara No.1 Factory

खाद्य उत्पादन र बिक्री

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,015 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी पोशाक भाडामा तलबी बिदा भएको ओवरटाइम भत्ता कारबाट काममा आवत-जावत मिल्छ बाइकबाट काममा आवत-जावत मिल्छ साइकलबाट काममा आवत-जावत मिल्छ सामाजिक बीमा श्रम बीमा

プライムデリカ株式会社 相模原第一工場

PRIME DELICA, CO., LTD. Sagamihara No.1 Factory

खाद्य उत्पादन र बिक्री

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,015 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 1,015 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी पोशाक भाडामा कारबाट काममा आवत-जावत मिल्छ बाइकबाट काममा आवत-जावत मिल्छ साइकलबाट काममा आवत-जावत मिल्छ

プライムデリカ株式会社 相模原第一工場

PRIME DELICA, CO., LTD. Sagamihara No.1 Factory

खाद्य उत्पादन र बिक्री

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,015 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी पोशाक भाडामा कारबाट काममा आवत-जावत मिल्छ बाइकबाट काममा आवत-जावत मिल्छ साइकलबाट काममा आवत-जावत मिल्छ सामाजिक बीमा

プライムデリカ株式会社 相模原第一工場

PRIME DELICA, CO., LTD. Sagamihara No.1 Factory

ढुवानी र सामान छुट्याउने काम

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,015 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 1,015 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी पोशाक भाडामा तलबी बिदा भएको सामाजिक बीमा

株式会社セキグチデイリー

SEKIGUCHI DAILY CO.,LTD.

खाद्य उत्पादन र बिक्री

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 840 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी पोशाक भाडामा कारबाट काममा आवत-जावत मिल्छ बाइकबाट काममा आवत-जावत मिल्छ साइकलबाट काममा आवत-जावत मिल्छ

株式会社武蔵野 埼玉麺工場_10506

MUSASHINO CORPORATION SAITAMAMEN FACTORY

खाद्य उत्पादन र बिक्री

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी पोशाक भाडामा तलबी बिदा भएको ओवरटाइम भत्ता कारबाट काममा आवत-जावत मिल्छ बाइकबाट काममा आवत-जावत मिल्छ साइकलबाट काममा आवत-जावत मिल्छ सामाजिक बीमा श्रम बीमा

株式会社武蔵野 埼玉麺工場_10506

MUSASHINO CORPORATION SAITAMAMEN FACTORY

खाद्य उत्पादन र बिक्री

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी पोशाक भाडामा तलबी बिदा भएको ओवरटाइम भत्ता कारबाट काममा आवत-जावत मिल्छ बाइकबाट काममा आवत-जावत मिल्छ साइकलबाट काममा आवत-जावत मिल्छ सामाजिक बीमा श्रम बीमा

株式会社武蔵野 埼玉麺工場_10506

MUSASHINO CORPORATION SAITAMAMEN FACTORY

ढुवानी र सामान छुट्याउने काम

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी पोशाक भाडामा तलबी बिदा भएको ओवरटाइम भत्ता कारबाट काममा आवत-जावत मिल्छ बाइकबाट काममा आवत-जावत मिल्छ साइकलबाट काममा आवत-जावत मिल्छ सामाजिक बीमा श्रम बीमा

わらべや日洋株式会社 デザート工場

Warabeya Nichiyo Co., Ltd Dessert Plant

खाद्य उत्पादन र बिक्री

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,229 येन वा बढी